Diamant- en CBN gereedschappen, slijpmachines en slijpmiddelen

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site van Dito Diamant- en CBN gereedschappen-Slijpmachines en Slijpmiddelen, (verder genoemd “de site”) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd  “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven. De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvuldigen zonder toestemming van Dito voornoemd. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer) netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de site waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Gezien het voorgaande sluit Dito voornoemd dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade direct of indirect, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen.